2021-07-09
انواع کامپوزیت

Everything about composites

كامپوزيت چيست ؟ كامپوزيت تركيب حداقل دو ماده است كه يكي فاز تقويت كننده ناميده مي شود و به شكل الياف، ورقه ويا ذرات است و […]