2014-02-18

دریچه های منهول کامپوزیت برای ایمنی بیشتر

دریچه های منهول کامپوزیت راه حلی مناسب برای رفع مشکل سرقت دریچه های منهول چدنی هستند. شرکت ایمن ایستا الکتریک مفتخر است که اولین و تنها […]
2014-02-17

دریچه های منهول کامپوزیت مطابق با استاندارد EN124

دریچه های منهول کامپوزیت راه حلی مناسب برای رفع مشکل سرقت دریچه های منهول چدنی هستند. شرکت ایمن ایستا الکتریک مفتخر است که اولین و تنها […]
2014-02-12

دریچه منهول کامپوزیت ۶۰ سانتی به همراه طوقه

دریچه های منهول کامپوزیت راه حلی مناسب برای رفع مشکل سرقت دریچه های منهول چدنی هستند. شرکت ایمن ایستا الکتریک مفتخر است که اولین و تنها […]
2013-12-14

دریچه منهول کامپوزیت ۴۰ تن

دریچه های منهول کامپوزیت راه حلی مناسب برای رفع مشکل سرقت دریچه های منهول چدنی هستند. شرکت ایمن ایستا الکتریک مفتخر است که اولین و تنها […]