بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق 

23 لغایت 26 آبان ماه 1402