تابلوهای‌برق‌و‌سکوهای‌کامپوزیت

انواع تابلو های برق وجعبه های انشعاب فشار ضعیف با بدنه کامپوزیتی

ماتریس پلیمری تقویت شده با الیاف شیشه (GRP) که به روش قالب گیری گرم تولید می شوند که بهترین گزینه برای استفاده در محیط های باز در انواع شرایط آب و هوایی به عنوان تابلوهای Outdoor وIndoor مورد استفاده قرار می گیرند.

تابلوها وجعبه های با بدنه کامپوزیت ،مطابق با استاندارد های بین المللی UL97 ،IEC61439،DIN43629 ،IEC6226 ،IEC60529 تولید و عرضه می گردند.

ماتریس پلیمری تقویت شده با الیاف شیشه (GRP) که به روش قالب گیری گرم تولید می شوند که بهترین گزینه برای استفاده در محیط های باز در انواع شرایط آب و هوایی به عنوان تابلوهای Outdoor وIndoor مورد استفاده قرار می گیرند.

دارای تاییدیه شرکت توانیر
عایق‌الکتریسیته
استحکام مکانیکی ویژه تا ۲.۵ برابر فولاد
مقاوم در برابر شعله مطابق استاندارد UL94-V0
مقاوم در‌برابر اشعهUV
ضد خوردگی
مطابق استاندارد IEC 60439
قابل استفاده به عنوان انواع تابلو اندازه گیری،ابزار دقیق،کنترل


تابلوهای‌برق‌و‌سکوهای‌کامپوزیت

انواع تابلو های برق وجعبه های انشعاب فشار ضعیف با بدنه کامپوزیتی

ماتریس پلیمری تقویت شده با الیاف شیشه (GRP) که به روش قالب گیری گرم تولید می شوند که بهترین گزینه برای استفاده در محیط های باز در انواع شرایط آب و هوایی به عنوان تابلوهای Outdoor وIndoor مورد استفاده قرار می گیرند.

تابلوها وجعبه های با بدنه کامپوزیت ،مطابق با استاندارد های بین المللی UL97 ،IEC61439،DIN43629 ،IEC6226 ،IEC60529 تولید و عرضه می گردند.

ماتریس پلیمری تقویت شده با الیاف شیشه (GRP) که به روش قالب گیری گرم تولید می شوند که بهترین گزینه برای استفاده در محیط های باز در انواع شرایط آب و هوایی به عنوان تابلوهای Outdoor وIndoor مورد استفاده قرار می گیرند.

دارای تاییدیه شرکت توانیر
عایق‌الکتریسیته
استحکام مکانیکی ویژه تا ۲.۵ برابر فولاد
مقاوم در برابر شعله مطابق استاندارد UL94-V0
مقاوم در‌برابر اشعهUV
ضد خوردگی
مطابق استاندارد IEC 60439
قابل استفاده به عنوان انواع تابلو اندازه گیری،ابزار دقیق،کنترل


تابلوهای‌برق‌و‌سکوهای‌کامپوزیت

انواع تابلو های برق وجعبه های انشعاب فشار ضعیف با بدنه کامپوزیتی

ماتریس پلیمری تقویت شده با الیاف شیشه (GRP) که به روش قالب گیری گرم تولید می شوند که بهترین گزینه برای استفاده در محیط های باز در انواع شرایط آب و هوایی به عنوان تابلوهای Outdoor وIndoor مورد استفاده قرار می گیرند.

تابلوها وجعبه های با بدنه کامپوزیت ،مطابق با استاندارد های بین المللی UL97 ،IEC61439،DIN43629 ،IEC6226 ،IEC60529 تولید و عرضه می گردند.

ماتریس پلیمری تقویت شده با الیاف شیشه (GRP) که به روش قالب گیری گرم تولید می شوند که بهترین گزینه برای استفاده در محیط های باز در انواع شرایط آب و هوایی به عنوان تابلوهای Outdoor وIndoor مورد استفاده قرار می گیرند.

دارای تاییدیه شرکت توانیر
عایق‌الکتریسیته
استحکام مکانیکی ویژه تا ۲.۵ برابر فولاد
مقاوم در برابر شعله مطابق استاندارد UL94-V0
مقاوم در‌برابر اشعهUV
ضد خوردگی
مطابق استاندارد IEC 60439
قابل استفاده به عنوان انواع تابلو اندازه گیری،ابزار دقیق،کنترل


تابلوهای‌برق‌و‌سکوهای‌کامپوزیت

انواع تابلو های برق وجعبه های انشعاب فشار ضعیف با بدنه کامپوزیتی

ماتریس پلیمری تقویت شده با الیاف شیشه (GRP) که به روش قالب گیری گرم تولید می شوند که بهترین گزینه برای استفاده در محیط های باز در انواع شرایط آب و هوایی به عنوان تابلوهای Outdoor وIndoor مورد استفاده قرار می گیرند.

تابلوها وجعبه های با بدنه کامپوزیت ،مطابق با استاندارد های بین المللی UL97 ،IEC61439،DIN43629 ،IEC6226 ،IEC60529 تولید و عرضه می گردند.

ماتریس پلیمری تقویت شده با الیاف شیشه (GRP) که به روش قالب گیری گرم تولید می شوند که بهترین گزینه برای استفاده در محیط های باز در انواع شرایط آب و هوایی به عنوان تابلوهای Outdoor وIndoor مورد استفاده قرار می گیرند.

دارای تاییدیه شرکت توانیر
عایق‌الکتریسیته
استحکام مکانیکی ویژه تا ۲.۵ برابر فولاد
مقاوم در برابر شعله مطابق استاندارد UL94-V0
مقاوم در‌برابر اشعهUV
ضد خوردگی
مطابق استاندارد IEC 60439
قابل استفاده به عنوان انواع تابلو اندازه گیری،ابزار دقیق،کنترل