2014-01-27

مخزن 9 متر مکعبي کامپوزيت کيوبيک ماژولار

مخازن ذخيره آب کامپوزيت ماژولار گزينه اي  جديد به عنوان جايگزين مخازن آب بتني مي باشند. مخازن  کامپوزيت ماژولار توليد شرکت ايمن ايستا الکتريک با دارا […]
2013-12-17

مخزن آب کامپوزيت 72 متر مکعبي نصب شده روي سکوي فولادي 20 متري

مخزن آب کامپوزيت 72 متر مکعبي نصب شده روي سکوي فولادي 20 متري مخازن ذخيره آب کامپوزيت ماژولار گزينه اي  جديد به عنوان جايگزين مخازن آب […]
2013-12-17
مخزن فایبر گلاس

مخزن ذخیره آب شرب 24 متر مکعبي نصب شده روي سکوي فولادي به ارتفاع 30 متر

مخازن ذخيره آب کامپوزيت ماژولار گزينه اي  جديد به عنوان جايگزين مخازن آب بتني مي باشند. مخازن  کامپوزيت ماژولار توليد شرکت ايمن ايستا الکتريک با دارا […]