رزومه دریچه‌های کامپوزیتی در‌کلاس‌های A15؛D400؛C250؛B125

شرکت نور ایستا پلاستیک (نیپکو) از سال ۱۳۷۶ فازمطالعاتی در زمینه تولید قطعات کامپوزیتی را شروع و از سال ۱۳۷۹ به بهره برداری رسیده است و در حال حاضر به طور متوسط سالانه ۴۰۰ هزار قطعه به خط ایران خودرو تحویل میدهد(مبلغی معادل ۲۵۰ میلیارد ریال در سال) .از سال ۱۳۸۴ با هدف بسط  تولید قطعات کامپوزیتی در صنایع برق و آب مطالعات لازم شروع واز سال ۱۳۸۶ تولید بدنه تابلوهای برق و از سال ۱۳۸۷ تولید مخارن آب شروع گردیده است ،که نتایج این فعالیت ها در جدول پیوست منظور گردیده است .لازم به ذکر است جهت اجرای بهتر روند فعالیتهای مخازن آب و تابلوهای برق و دریچه هااین امور به شرکت ایمن ایستا الکتریک محول گردیده است و شرکت ایمن ایستا الکتریک با بسط فعالیت ها و تولیدات قدم های مهمی در این زمینه برداشته که گوشه ای از این فعالیت ها در جدول زیر به اختصار منعکس گردیده است.

 

 جدول دریچه های کامپوزیتی:

ردیف نام محصول کار فرما محل اجرا تعداد سال تحویل
۱ A15 شخصی تهران ۲۰ ۱۳۸۷
۲ A15 شخصی تهران ۴۰ ۱۳۸۷
۳ A15 دولتی تهران ۲ ۱۳۸۷
۴ A15 شخصی تهران ۱۰ ۱۳۸۷
۵ A15 شخصی تهران ۸۰ ۱۳۸۷
۶ A15 /شخصی تهران ۲۰ ۱۳۸۷
۷ A15 /شخصی تهران ۵۰ ۱۳۸۷
۸ A15 شخصی تهران ۵۰ ۱۳۸۷
۹ A15 خصوصی مشهد خراسان رضوی ۱ ۱۳۸۷
۱۰ A15 خصوصی مشهد خراسان رضوی ۷۰۰ ۱۳۸۹
۱۱ A15 خصوصی مشهد-خراسان رضوی ۵۰۰۰ ۱۳۸۹
۱۲ A15 خصوصی کرج-البرز ۳ ۱۳۹۰
۱۳ (B12560 سانتیمتر) شخصی کرج ۲۰۰۰ ۱۳۹۰
۱۴ ۶C250 شخصی تهران ۱۵۰ ۱۳۹۰
۱۵ C250 /شخصی تهران ۱۵۰ ۱۳۹۰
۱۶ C250 خصوصی مشهد خراسان رضو ۱۰۰۰ ۱۳۹۰
۱۷ A15 خصوصی تهران ۳۰۰ ۱۳۹۰
۱۸ D400 خصوصی تهران ۱۰۰۰ ۱۳۹۱
۱۹ D400 دولتی تهران ابفای ۵۷٫۵۰۰ ۱۳۹۰
۲۰ D400 دولتی تهران -ابفای ۴۰٫۰۰۰ ۱۳۹۱
۲۱ A15 دولتی تهران -ابفای ۲۴٫۰۰۰۰ ۱۳۹۲
۲۲ D400 خصوصی شیراز ۲۰ ۱۳۹۳
۲۳ C250 دولتی تهران ابفای ۷٫۰۰۰ ۱۳۹۳
۲۴ D400 دولتی تهران -ابفای ۱۱۱۰ ۱۳۹۳
۲۵ D400 خصوصی تهران -پایا ۱ ۱۳۹۳
۲۶ C250 خصوصی تهران -پایا ۱ ۱۳۹۳
۲۷ A15 شخصی شیراز ۱ ۱۳۹۳
۲۸ C250 شخصی تهران ۱ ۱۳۹۳
۲۹ C250 شخصی تهران ۲ ۱۳۹۳
۳۰ C250 فروشگاه تهران ۱ ۱۳۹۳
۳۱ C250 شخصی تهران ۱ ۱۳۹۳
۳۲ D400 خصوصی تهران ۱ ۱۳۹۳
۳۳ C250 دولتی تهران   ۱۳۹۳
۳۴ A15 دولتی کرمانشاه ۶۵۰ ۱۳۹۳
۳۵ C250 دولتی کرمانشاه ۸۵۰ ۱۳۹۳
۳۶ B125 دولتی کرمان ۵۵ ۱۳۹۳
۳۷ C250 شخصی تهران ۱۰ ۱۳۹۳
۳۸ B125 شخصی تهران ۱۱۸ ۱۳۹۳
۳۹ B125 شخصی تهران ۸۸۰۰ ۱۳۹۳
۴۰ C250 شخصی تهران ۱۵ ۱۳۹۳
۴۱ B125 شخصی تهران ۸ ۱۳۹۳
۴۲ C250 خصوصی کرمانشاه ۱۰۰ ۱۳۹۳
۴۳ C250 خصوصی کرمانشاه ۴۵ ۱۳۹۳
۴۴ D400 خصوصی کرمانشاه ۵ ۱۳۹۳
۴۵ B125 خصوصی تهران ۲۱۵ ۱۳۹۳
۴۶ رنگ آبی)) C25 خصوصی تهران ۱ ۱۳۹۳
۴۷ (رنگ خاک)C250 شخصی رامسر ۲۶۲ ۱۳۹۳
۴۸ C250 خصوصی سنندج ۱۵ ۱۳۹۳
۴۹ B125 خصوصی مازندران بهشهر ۱۶ ۱۳۹۳
۵۰ B125 خصوصی سنندج ۱۵ ۱۳۹۴
۵۱ C250 خصوصی سنندج ۳۰ ۱۳۹۴
۵۲ C250 خصوصی کرمانشاه ۱۰ ۱۳۹۴
۵۳ B125 خصوصی کرمانشاه ۴۰ ۱۳۹۴
۵۴ B125 خصوصی کرمانشاه ۸ ۱۳۹۴
۵۵ ( سبز رنگ) C250 خصوصی سنندج ۱۰ ۱۳۹۴
۵۶ D400 شخصی چالوس ۱ ۱۳۹۴
۵۷ ( دودی رنگ)C250 شخصی سنندج ۲۵ ۱۳۹۴
۵۸ B125 خصوصی تهران ۴۵ ۱۳۹۴
۵۹ D400 خصوصی تهران ۳۲ ۱۳۹۴
۶۰ B125 شخصی تهران ۳ ۱۳۹۴
۶۱ C250 خصوصی مریوان ۲۰ ۱۳۹۴
۶۲ D400 خصوصی مازندران ساری ۳۱ ۱۳۹۴
۶۳ C250 خصوصی اصفهان ۴ ۱۳۹۴
۶۴ B125 خصوصی تهران ۲۴ ۱۳۹۴
۶۵ D400 خصوصی اصفهان ۳۰ ۱۳۹۴
۶۶ C250 خصوصی تهران ۲۶ ۱۳۹۴
۶۷ C250 خصوصی تهران ۴۵ ۱۳۹۴
۶۸ D400 خصوصی تهران ۱۰ ۱۳۹۴
۶۹ B125 خصوصی تهران ۱۴۹ ۱۳۹۴
۷۰ D400 خصوصی تهران ۳۰ ۱۳۹۴
۷۱ B125 خصوصی تهران ۲ ۱۳۹۴
۷۲ D400 مجتمع تهران ۴ ۱۳۹۴
۷۳ B125 دولتی کرمانشاه ۳۶۰ ۱۳۹۵
۷۴ B125وA15 خصوصی تهران ۲۰ ۱۳۹۵
۷۵ D400 خصوصی تهران ۱۵ ۱۳۹۵
۷۶ D400 شخصی البرز ۱ ۱۳۹۵
۷۷ C250 خصوصی تهران ۱۲۰ ۱۳۹۵
۷۸ B125 خصوصی اشتهارد ۲۰ ۱۳۹۵
۷۹ B125 شخصی پاسداران ۲ ۱۳۹۵
۸۰ D400 خصوصی تهران ۱۱۸ ۱۳۹۵
۸۱ C250 دولتی کرج شهر دارویی برکت ۳۵ ۱۳۹۵
۸۲ D400 خصوصی تهران ۷۶ ۱۳۹۵
۸۳ B125 خصوصی ارومیه ۱۰ ۱۳۹۵
۸۴ D400 خصوصی اصفهان ۶ ۱۳۹۵
۸۵ B125 خصوصی سنندج ۳۵ ۱۳۹۵
۸۶ C250 خصوصی اصفهان ۲۵ ۱۳۹۵
۸۷ B125 خصوصی تهران ۱۲۵ ۱۳۹۵
۸۸ B125 خصوصی تهران ۲۰ ۱۳۹۵
۸۹ D400 خصوصی تهران ۱۵ ۱۳۹۵
۹۰ B125 شخصی کرج ۱ ۱۳۹۵
۹۱ B125 خصوصی تهران ۶ ۱۳۹۵
۹۲ D400 خصوصی تهران ۱۲۰ ۱۳۹۵
۹۳ C250 خصوصی تهران ۲۰ ۱۳۹۵
۹۴ B125 خصوصی تهران ۱۱۸ ۱۳۹۵
۹۵ B125 شخصی تهران ۱۵ ۱۳۹۵
۹۶ A15 خصوصی تهران ۷۶ ۱۳۹۵
۹۷ D400 شرکت صنعتی دارویی برکت البرز-شهرک دارویی برکت ۳۵ ۱۳۹۵
۹۸ B125 خصوصی اصفهان ۱۰ ۱۳۹۵
۹۹ C250 خصوصی تهران ۱۸ ۱۳۹۵
۱۰۰ B125 خصوصی ارومیه ۱۷ ۱۳۹۵
۱۰۱ B125 وC250 خصوصی تهران ۱۲۰ ۱۳۹۵
۱۰۲ D400 خصوصی سنندج ۳۵ ۱۳۹۵
۱۰۳ D400-رنگ زرد شخصی کاشان ۶ ۱۳۹۵
۱۰۴ B125 خصوصی تهران ۱۲۰ ۱۳۹۵
۱۰۵ C250 خصوصی اهواز ۵ ۱۳۹۵
۱۰۶ A15 طوقه خصوصی چابهار ۱۲۰ ۱۳۹۵
۱۰۷ B125 خصوصی اصفهان ۵ ۱۳۹۵
۱۰۸ D400 خصوصی اصفهان ۲۰ ۱۳۹۵
۱۰۹ D400-زرد رنگ خصوصی کرج ۳ ۱۳۹۵
۱۱۰ A15 خصوصی بندر عباس ۹ ۱۳۹۵
۱۱۱ D400 خصوصی کاشان ۵ ۱۳۹۶
۱۱۲ B125 خصوصی چالوس ۴۰ ۱۳۹۶
۱۱۳ D400-80 سانیمتر خصوصی تهران ۳۷۵۰ ۱۳۹۶
۱۱۴ D400– 60 سانتیمتر خصوصی تهران ۱۳۰ ۱۳۹۶
۱۱۵ B125 خصوصی تهران ۸۵ ۱۳۹۶
۱۱۶ C250 دولتی تهران ۴۷ ۱۳۹۶
۱۱۷ B125 دولتی سنندج ۵ ۱۳۹۶
۱۱۸ A15-طوقه خصوصی تهران ۵۰۰ ۱۳۹۶
۱۱۹ C250 خصوصی سنندج ۱۲ ۱۳۹۶
۱۲۰ ترافیکی ۸۰ سانتیمتر خصوصی تهران ۲۷ ۱۳۹۶
۱۲۱ A15-20cm خصوصی تهران ۴ ۱۳۹۶
۱۲۲ طوقه منهول A15 دولتی کرج-ابفا ۲۶۰۰ ۱۳۹۶
۱۲۳ C250 خصوصی تهران ۸۵ ۱۳۹۶
۱۲۴ A15-طوقه خصوصی سنندج ۳۵ ۱۳۹۶
۱۲۵ C250 خصوصی تهران ۱۰ ۱۳۹۶
۱۲۶ D400 خصوصی تهران ۶ ۱۳۹۶
۱۲۷ C250 خصوصی کرمانشاه ۲۰ ۱۳۹۶
۱۲۸ D400 خصوصی کرمانشاه ۴ ۱۳۹۶
۱۲۹ D400 خصوصی تهران ۳۰ ۱۳۹۶
۱۳۰ C250 خصوصی تهران ۳۰٫۰۰۰ ۱۳۹۶
۱۳۱ A15 مجتمع فرهنگی تهران ۲ ۱۳۹۷
۱۳۲ C250 شخصی کرج ۲ ۱۳۹۷
۱۳۳ C250 شخصی کرج ۱ ۱۳۹۷
۱۳۴ D400 –ابی رنگ خصوصی تهران ۲۲۰۰ ۱۳۹۷
۱۳۵ D400  – زرد رنگ خصوصی خرم آباد ۲۰۰ ۱۳۹۷
۱۳۶ C259 خصوصی تهران ۲۰۰۰ ۱۳۹۷
۱۳۷ B125 خصوصی نایین ۱۲ ۱۳۹۷
۱۳۸ A15 دولتی خرم آباد ۳۰۰ ۱۳۹۷
۱۳۹ D400– زردرنگ دولتی کرمانشاه ۵۰ ۱۳۹۷
۱۴۰ D400 -زردرنگ دولتی کرمانشاه ۱۵۰ ۱۳۹۷
۱۴۱ B125 شخصی خوزستان ۶۵ ۱۳۹۷
۱۴۲ A15 شخصی تهران ۱ ۱۳۹۷
۱۴۳ D400 شخصی تهران ۲ ۱۳۹۷
۱۴۴ D400 دولتی کرمانشاه ۲۰ ۱۳۹۷
۱۴۵ A15-طوقه دریچه خصوصی تهران ۸ ۱۳۹۷
۱۴۶ D400– زردرنگ دولتی خرم آباد ۱۹۵ ۱۳۹۷
۱۴۷ D400 دولتی خرم آباد ۵ ۱۳۹۷
۱۴۸ C250 شخصی شیراز ۱ ۱۳۹۸
۱۴۹ D00 شخصی تنکابن ۴ ۱۳۹۸
۱۵۰ B125 شخصی بابل ۲ ۱۳۹۸
۱۵۱ B125 خصوصی تهران ۹۸ عدد ۱۳۹۸
۱۵۲ D400 ا خصوصی ماهشهر ۱۰۱ ۱۳۹۸
۱۵۳ D400 زرنگ رنگ شخصی تهران ۱ ۱۳۹۸
۱۵۴ D400 شخصی تهران ۱ ۱۳۹۸
۱۵۵ B125 دولتی اصفهان ۳ ۱۳۹۸
۱۵۶ D400 خصوصی تهران ۲ ۱۳۹۸
۱۵۷ D400 خصوصی تهران ۶۵۰۰ ۱۳۹۸
۱۵۸ A15 خصوصی تهران ۵ ۱۳۹۹
۱۵۹ B125 خصوصی اشتهارد ۱ ۱۳۹۹
۱۶۰ C250 دولتی شهر کرد ۴ ۱۳۹۹
۱۶۱ D400 دولتی شهر کرد ۲ ۱۳۹۹
۱۶۲ B125 دولتی شهرکرد ۴ ۱۳۹۹
۱۶۳ B125 دولتی شهرکرد ۱۳ ۱۳۹۹
۱۶۴ D400 دولتی اشتهارد ۱ ۱۳۹۹۹۹
۱۶۵ D400 دولتی تهران ۵۰ ۱۳۹۹
۱۶۶ D400 دولتی بندر گنگ ۲۹ ۱۳۹۹
۱۶۷ B125 خصوصی ساری ۶ ۱۳۹۹
۱۶۸ D400 خصوصی اشتهارد ۱۲ ۱۳۹۹
۱۶۹ D400 خصوصی ماهشهر ۴۸ ۱۳۹۹
۱۷۰ A15 خصوصی قم ۲۰۰۰ ۱۳۹۹
۱۷۱ B125 خصوصی اصفهان ۸ ۱۳۹۹
۱۷۲ B125 خصوصی مشهد ۴ ۱۳۹۹
۱۷۳ B125 خصوصی اصفهان ۱۰ ۱۳۹۹
۱۷۴ B125 خصوصی بندر عباس ۱ ۱۳۹۹
۱۷۵ B125 فروشگاه تنکابن ۶ ۱۳۹۹
۱۷۶ D400 خصوصی شیراز ماهشهر ۳۰ ۱۴۰۰
۱۷۷ B125 فروشگاه تنکابن ۵ ۱۴۰۰